Главная » Страницы

Category Archives: Страницы

Жобалар

ММ ҒЗИ жобалары 2012-2014 ж.

Ғылыми жоба бағыты: «Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті»

 1. Жоба атауы: «Кәдiмгi дифференциалды, аз параметрi бар туындылардың бөлiндiлерiндегi интегро – дифференциалды теңдеулер және теңдеулерi үшiн бастапқы және өлкелiк есептердiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Дифференциалды теңдеу, интегро-дифференциалдытеңдеу, асимптотика, асимптотикалық жіктеу, асимптотикалықәдістер, бастапқы кенет өзгеру,шекаралық қабат, кіші параметр.

Жоба жетекшісі: (Касымов К.А., ф.-м.ғ.д., профессор) Дауылбаев М.ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Көп қабатты облыстағы ылғалдың тарату процессiндегi керi есебiнiң коэффициент шешiмiнің жақын әдiстерiн өңдеу және дәлелдеу».

Түйінді сөздер: Тура есеп, түйіндес есеп, ылғалды тасымалдау теңдеуі, ылғал өтімділік коэффициенті, итеративті үдеріс, математикалық үлгі, ықшамдау реттілігі.

Жоба жетекшісі: Рысбайулы Б., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Күштердiң ньютон өрiсiндегi қатты затты қозғалысты орнықтылық және басқару мүмкiндiгiн зерттеу».

Түйінді сөздер: Қатты заттың қозғалысын басқару, ғарыштық аппарат, бағдарлау жүйесі, математикалық басқару аппараты.

Жоба жетекшісі: Ракишева З.Б., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кәдiмгi дифференциалды, аз параметрi бар туындылардың бөлiндiлерiндегi интегро – дифференциалды теңдеулер және теңдеулерi үшiн бастапқы және өлкелiк есептердiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Дербес туындылардағы дифференциалды теңдеулер жүйесі, фукс операторы, сингулярлық коэффициенттер, дирихле, нейман, робин жәнебицадзе – самарский есептері, ауыспалы коэффициенттері бар сызықты жай дифференциалды теңдеулер,риман — гильберт есебі, эллиптикалық жүйе, моисил — теодереску теңдеуі, көп өлшемді теңдеулер жүйесі.

Жоба жетекшісі: ТунгатаровАлиаскар, ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жамылғысы табиғи ортаның күйлерiн кешендi бағалау үшiн техногендi жүктемелердiң (атмосфералық ауасындағы тасымалдауды математикалық үлгiлеу әдiстерiн зерттеу)».

Түйінді сөздер: (Атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жамылғысы) табиғи ортаның күйлерiн кешендi бағалау үшiн техногендi жүктемелердiң атмосфералық ауасындағы тасымалдауды математикалық үлгiлеу әдiсімен зерттеу

Жоба жетекшісі: Айдосов А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ілгерлемелi – айнымалы массалары бар табиғи және жасанды аспан денелерiнiң айналма қозғалысын және өлшемдерін зерттеу».

Түйінді сөздер: Ауыспалы салмақ, өлшемдері,гравитациялық жүйелер, стационарлық емес дене, үш дене есебі, үш дененің шектеулі есебі.

Жоба жетекшісі: Минглибаев М.Д., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық математика сұрақтарының сығылмайтын сұйықтықты және гидродинамикалық есептерiнiң сандық шешiмiнiң тиiмдi алгоритмдарын зерттеу».

Түйінді сөздер: жылу конвекциясы, жалған сала, жалпыланған шешім, априорлық бағалар, бірыңғай орта, жинақтылық жылдамдықтары, сандық шешім, айырымдық теңдеу, сығылмайтын сұйықтық, навье-стокс теңдеуі, кері есеп.

Жоба жетекшісі: Данаев Н.Т., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математикалық физиканың операторлық теңдеулерi және олардың спектрлiк талдауы. Дифференциалды теңдеулер үшiн шектеусiз жылжуы бар ішкi өлкелiк есептер».

Түйінді сөздер: лаплас операторы, өзіне өзі түйіндес  ұлғаю, полигормания операторы, тұрақталған із, қисынды ажыратылымдық, локалды емес өлкелік шарттар, проектор, биортогоналды  жүйе, дирактың дельта-функциясы.

Жоба жетекшісі: Кангужин Б.Е., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кластер экономикалық жүйелерiмен басқару бойынша үлгiлер және шешiм қабылдаудың әдiстерiн зерттеу».

Түйінді сөздер: кластер экономикалық жүйелері, үш секторлы экономиканың математикалық үлгісі, инвестициялар, еңбек ресурстары, теңдестірілген экономикалық өсу, оңтайлы басқару мақсаты.

Жоба жетекшісі: Мурзабеков З.Н. ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Есептелімділік және алгебралық құрылымдар».

Түйінді сөздер: Роджерстің жартылай торы, сызықты ең төменділік, нильпотент топтары, тьюринг машинасы, йордан алгебралары, экзистенциалды тұйықтанушылық.

Жоба жетекшісі: Бадаев С.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математикалық физиканың керi және дұрыс емес есептерiнiң шешiмiнiң қазiргi сандық әдiстерiн дамытуын өңдеу».

Түйінді сөздер: Кері есеп, лаплас теңдеуі, акустика теңдеуі, гельмгольц теңдеуі, стокс теңдеуі, гельфанд-левитан теңдеуі, градиент әдісі, айырымдық схемалары, годунов әдісі, қабатты қайта есеп әдісі,ландвебер әдісі, жедел түсіру әдісі, сингулярлық жәктеу әдісі, түйіндес градиенттер әдісі, шаршы түбір әдісі.

Жоба жетекшісі: Бектемесов М.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Қазақ тiлiнiң сөз пайдалану жекелiктiң сөздiгiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Қазақ тiлiнiң сөз пайдалану жекелiктiң сөздiгiн өңдеу.

Жоба жетекшісі: Курышжанова А.А, ф.ғ.к.

 1. Жоба атауы: «Навье-Стокстың (LES, RANS) орташалаған теңдеулерiнiң негiзiнде турбулент процесстерiнiң пiшiндеуi».

Түйінді сөздер: Математикалық үлгілеу,физикалық және фазалық кеңістіктегінавье-стокс теңдеуі,турбуленттіктің ірі масштабты және ұсақ масштабты құрылымдары,бенчмарк проблемасы, ірі құйындар әдісі, кесте астылық үлгі. фурье (айыру) сүзгісі, конвекция, изотроптурбуленттігі, магнит гидродинамикасы.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математика, механика, экология және физиканың есептерi үшiн тиiмдi параллел алгоритмдарын өңдеу».

Түйінді сөздер: Жоғары өнімді аппараттық-бағдарламалық кешен, қатар есептер,openmp директивасы, mpi процедуралары, декомпозиция, оpenmp/mpi гибридті қатар бағдарламалау, соңғы мөлшер әдісі, итерация әдісі, спектр әдісі.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Табушы өнеркәсiптегi физикалық құбылыстардың есептерiнiң шешiмi үшiн сызықты емес деформацияланатын орталардың математикалық үлгiлерiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Бұрғы колоннасы, сызықты емес динамика, математика үлгісі, серпінді деформациялар, көлденең тербелістер, айналым тербелістер, геометриялық сызықты емес, бастапқы қисықтық.

Жоба жетекшісі: Хаджиева Л.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Әр түрлi жуықтауларда Больцманның моменттiк теңдеулерiнiң бiр өлшемдi сызықты емес жүйесi үшiн бастапқы және бастапқы-өлкелiк есептері».

Түйінді сөздер: Больцманның моменттiк теңдеулер жүйесі,Больцманның үшінші және бесінші жуықтауындағы моменттiк теңдеулерiне немесе больцманның моменттік теңдеулер жүйесінің алты моменттік және он екі моменттік жүйесіне арналған бастапқы және бастапқы-өлкелік есептер.

Жоба жетекшісі: Сакабеков А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Фрактал орталарындағы процесстерiнiң пiшiндеуiнде және олардың шешiмдерiнiң алгоритмдарын өңдеу пайда болатын бөлшектi реттердiң дифференциалдауының операторлары бар классикалық емес дифференциалды теңдеулерiнiң зерттеулерi».

Түйінді сөздер: Классикалық емес дифференциалды теңдеулер,бөлшектік дифференциялдау операторлары, шектік операторы, локалды емес есептер.

Жоба жетекшісі: Бердышев А.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Туындылар бөлiндiлерiнiң теңдеулерi үшiн параболалық жүйелер және өлкелiк есептер үшiн шартты – түзу көп өлшемдi есептер».

Түйінді сөздер: Қате есептер, кері есептер, жылу және салмақ алмасуы, диффузия процесстері,көп өлшемді аралас есептер,параболалық теңдеулер жүйесі,әлеуеті, Штурм-Лиувилль есебі.

Жоба жетекшісі: Темирболат С.И., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Күрделі түрлі жану камераларында елеуіш газдарының турбуленттік араласуы мен жану заңдылықтарын зерттеу».

Түйінді сөздер: Дыбыстан ұшқыр жылжу қабаты, көп компонентті газ, сутекті-ауа қоспасы, араласу, жану,соққылы-толқынды құрылым, каверна, сына тәрізді бөгет, eno схемасы, жану камерасы, химиялықреакция.

Жоба жетекшісі: Калтаев А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кеуекті ортада сұйықтың сүзу процессіндегі математикалық және сандық модельдеуі».

Түйінді сөздер: Сүзу теориясы, көп фазалық ағым, беткі белсенді заттар,сүзгіш, ірі шығындар.

Жоба жетекшісі: Мухамбетжанов С.Т., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ұйымдастыруды басқару жүйелерiн зерттеу үшiн аралықтық математиканы дамыту».

Түйінді сөздер: Белсенді жүйелер, биология жүйелері, ұйымдастырушылық басқару жүйелері, интервалдық математика, басқарылушылық, оңтайлы басқару, жүйелік талдау, болжау, мониторинг.

Жоба жетекшісі: Мазаков Т.Ж., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Айналулар есепке алуы бар орталардың күрделi сорғалап ағатын ағымдарындағы гидродинамикалық және жылу физика-химиялық алмастырғыш процесстерiнiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Турбуленттік ағын,диффузия алауы, коаксиал алауы,спут ағыны алауы, жағылған алау; дисперсия; магниттік гидродинамика; ламинариялық екі фазалық ағын; өтімділік, магнит өрісі.

Жоба жетекшісі: Ершин Ш.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Phd бағдарламаларын әбден жетiлдiруiнiң ғылыми – әдiстемелiк негiздерiн әзірлеу және мамандандырылған Phd – докторанттар дайындауын өңдеу».

Түйінді сөздер: Жоғары оқу орыннан кейінгі білім, сапаны бақылау жүйесі, phdдокторантурасы, оқытудың кредиттік жүйесі, докторлықтан кейінгі бағдарламалар, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, диссертациялық жұмыс, кредит, ectsкредиті, аумақтық докторантура, мақсатты докторантура, екі дипломдық білім.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Бiлiм беретiн жүйеге ақпараттық – коммуникациялық технологияларды енгiзуiнің ғылыми – әдiстемелiк негiздерін өңдеу».

Түйінді сөздер: Ақпарттық-коммуникациялық технологиялар, процесстер, ақпараттандыру, меншік құнынбағалау,ғылыми-әдістемелік негіздер, ит-бюджеті, көрсеткіштер.

Жоба жетекшісі: Мутанов Г.М., т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Турбулентіліктің феноменалдық мәселелерін математикалық моделдеу әдiстері негізінде зерттеу».

Түйінді сөздер: турбуленттілік, магнитогидродинамика,бойлық және көлденең магнит өрістері, архимед күштері, ортадан тепкіш күш.

Жоба жетекшісі: Жакебаев Д.Б., PhD докторы.

 1. Жоба атауы: «Колмогоровтың алғы көлденең қимасы»

Түйінді сөздер: Колмогоровтың алғы көлденең қимасы.

Жоба жетекшісі: Сихов М.Б., Ресейдің ф.-м.ғ.д.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық жүйелерді синтездеу әдістерін жасау және оларды ұшу аппараттарының қозғалысын тиімді басқару үшін қолдану».

Түйінді сөздер: кластер экономикалық жүйесі, үш секторлы экономиканың математикалық үлгісі, инвестициялар, еңбек ресурстары, үйлестірілген экономикалық өсу, оңтайлы басқару есебі.

Жоба жетекшісі: Мурзабеков З.Н. ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Оқытудың кредиттік технологиясындағы модулдік білім бағдарламаларының моделін құру және синтездеу».

Түйінді сөздер: кредит, кредиттіктехнология, бакалавр, мамандық, динамикалық бағдарламалау,сауалнама, сарапшы, талдау, синтез.

Жоба жетекшісі: Сагиндыков К.М. – ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу».

Түйінді сөздер: Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу.

Жоба жетекшісі: Алдибеков Т.М. – ф.-м.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Көмірсутек жалындарында күйенің түзілу процесін модельдеу».

Түйінді сөздер: Сандық  өткізу, кинетика үлгісі, күйенің пайда болуы, кхк – көпоралымды хош иісті көмірсутектер,көмірсутектер, кинетика, күйе құрушы жалындар, пропан, бензол, ұрық құрушылық.

Жоба жетекшісі: Урмашев Б.А. –ф-м.ғ.к.,доцент.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық жүйелердің орнықтылығын, басқарымдылығын және тиімді басқарылуын зерттеудің жаңа әдістерін құрастыру».

Түйінді сөздер: Динамикалық жүйе, дифференциалды және интегралды теңдеулер, фазалық және интегралдық шектеулер, басқарылушылық, оңтайлы және ұйғарынды теңдеулер, понтрягиннің максимум қағидасы.

Жоба жетекшісі: Айсагалиев С.А.,т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математиканы мәселелі-модулді оқыту жағдайында студенттердің оқу-зерттеу іс-әрекеттерін қалыптастыру мен дамытудың әдістемелік жүйесі».

Түйінді сөздер: Математика әдісі, үйренушілердің оқу-зерттеу қызметі, математиканы үйрету бірізділік жүйесі, проблемалық-модульдік оқыту.

Жоба жетекшісі: Данаев Н.Т., ф.-м.ғ.д.,профессор.

 1. Жоба атауы: «Мектепте математикалық білім беру сапасын арттыру құралы ретінде оқу тапсырмаларының жүйесі».

Түйінді сөздер: Оқу тапсырмалары, оқу тапсырмаларының жүйесі, оқу жетістіктері, оқу жетістіктерінің деңгейлері.

Жоба жетекшісі: Кабдыкаирулы К. – п.ғ.д., профессор.

Ғылыми жоба бағыты: «Ақпараттық және телекоммуникациялық».

 1. Жоба атауы: «Linux-платформасының негiзiнде қорғалатын қазақ тiлiнiң қолдауы бар басқару жүйесiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Операциялық жүйе, linux ядросы, оқшаулау, интернационалдандыру, linux қазақшалау, gimp редакторы,  inkscape редакторы, tex жүйесі, операциялық жүйені орнатушы.

Жоба жетекшісі: Хикметов А.К., ф.-м.ғ.д., доцент.

 1. Жоба атауы: «Жоғары өнімді есептеу жүйелерін пайдалана отырып, геотехнологиялардың ресурс сыйымды есептерін зерттеу әдістерін әзірлеу».

Түйінді сөздер: геотехнология, жер асты сілтісіздендіру әдісі, жоғары өнімді есептер, графикалық процессор, орталық процессоры, cuda технологиясы, ерітіндіні сүзу, ұңғыма.

Жоба жетекшісі: Тунгатарова М.С., PhD докторы.

 1. Жоба атауы: «Керi қағидасына сәйкес рентгенорадиометрика каротаж станциялар басқарылатын параллел манипуляторының және автоматын ерiксiз келтiруін өңдеу және жобалау».

Түйінді сөздер: геологиялық барлау, каротаж, каротаж станциясы,басқару жүйесі, агрегаттың динамикасы,ақпаратты өңдеу және өзгерту, бағдарламалық-аппараттық кешен.

Жоба жетекшісі: Ожикенов К.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ағылшынға орыс, қазақ тiлдерінен (және керi қарай) компьютер аудармасының тиiмдi формальды грамматика және статистикалық әдiстерiнің технологияларын өңдеу».

Түйінді сөздер: машина аудармасы, қазақ тілі, үлгілер, алгоритмдер, бағдарламалар,формалды грамматикалар.

Жоба жетекшісі: Тукеев У.А.., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ішкі жылу көздері мен химиялық реакциялар жағдайында плазмалық-отынды жүйелерде аудару процесстерін математикалық үлгілеу».

Түйінді сөздер: плазмалық көз, көмір бөлшектері, тотықтырғыш, ағын, модельдеу, кинетика.

Жоба жетекшісі: Мессерле В.Е., т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Мұнай-газ туған жерлерін өңдеуiн талдау үшін ақпараттық (ИСАР) жүйесiн жаңғырту».

Түйінді сөздер: полимер, көмірқышқыл газы, адсорбция, сүзу, гетерогендік орта, компьютерлік үлгілеу,дарси заңы, масса алмастыру,полимер, көмірқышқыл газы,саусақ жасалуы, мениск, төмен өткізгіш блогі, кинематикалық жабысқақтық, қату  температурасы, мұнайдың ауыр фракциялары, реологиялық қасиеттері.

Жоба жетекшісі: Ахмед-Заки Д.Ж., т.ғ.д.

 1. Жоба атауы: «Ресурсы сыйымды мақсаттарды шешуге арналған бөлінген және бұлтты есептерді ұйымдастыру».

Түйінді сөздер: Көп агентті жүйелер,бөлінген есептер, композитті бұлтты есептер, биоинформатика, геоинформатика, грид-есептері, суперкомпьютерлік есептер, қатарлы есептер,бағдарламаларды анықтау.

Жоба жетекшісі: Ахмед-Заки Д.Ж., т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Iшкi ашуларды есепке алумен аз магнит өлшегiш серiктiң айналма қозғалысының тұрақтану алгоритм программаларының пакетiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Геомагниттік өріс, гравитациялық сәт, магнитті тұрақтанушылық, бағытталу, кіші серік, айналма қозғалыс, ішкі қозғалыстар, нутациялық тербелістер, динамикалық теңдеулер, көлбеу орбитасы.

Жоба жетекшісі: Жилисбаева К.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Мобилді робот тәжірибелі үлгісінің динамикасын зерттеу, басқару жүйесін әзірлеу, жобалау және құрастыру».

Түйінді сөздер: робототехника, мобилді робот, басқару жүйесі, динамика

Жоба жетекшісі: Дракунов Ю.М. – т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Мұнай өндіру мақсаттарына жоғары өнімді үлестірілген деректерді MapReduce – Hadoop технологиясының негізінде өңдеу үлгілері мен қосымшаларын әзірлеу».

Түйінді сөздер: Жоғары өнімді үлестірілген мәліметтерді өңдеу, үлестірілген қатар алгоритмі, мұнай өндіру есептері.

Жоба жетекшісі: Мансурова М.Е. – ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Қазақстан аумағыдағы демографиялық жағдайлардың үлестірілген автоматтандырылған ақпараттық жүйе мониторингісінің ішкі жүйе аутентификациясы мен шектеу мүмкіндігін өңдеу.».

Түйінді сөздер: Автоматтандырылған ақпараттық жүйе, аутентификация, рұқсатты шектеу, болжау, гис-технологиясы, жүйелік талдау.

Жоба жетекшісі: Джомартова Ш.А. – т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Шуылға қарсы сымсыз технологияларды қабылдап тарату құралдарын жасау».

Түйінді сөздер: динамикалық ретсіздік генераторы, кең жолақты қабылдау-таратушылары, сенсор желісі, микроконтроллер, блис (бағдарламаланатын логикалық интегралдық схемалар).

Жоба жетекшісі: (Алмасбеков Н.Е. – ф.-м.ғ.к., доцент) Жанабаев З.Ж. ф-м.ғ.д., профессор.

Ғылыми жоба бағыты: «Энергетика».

 1. Жоба атауы: «Су ортасында конденсаторлар сууы үшiн қолданғанда ЖЭС және АЭС тың ықпалын бағалау».

Түйінді сөздер: жылу жүктемесі, гидрометеорологиялық жағдайлар, температура өрісі, буссинеске жақындатылған навье-стокс теңдеуі, стратификацияланған орта, түрлі пайдалану қуаттылықтары.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Жоғары технико-экономикалық көрсеткіштері бар өндірістік үлгідегі айналдырғы білдекті құрама жел қондырғысын (ҚЖҚ) жасау және жобалық-конструкторлық құжаттамасын әзірлеу».

Түйінді сөздер: карусель үлгісіндегі турбина, жұмыс қалақтары, сермеулер,  вертикальді айналу белағашы бар жел турбинасы, ҚЖҚ құрамдасы, NASA – 0021профилі, жел энергиясын пайдалану коэффициенті, турбина жүйріктігі.

Жоба жетекшісі: Ершин Ш.А.,ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Шағын жел электростанциясын әзірлеп, дайындау және тиімділігін эксперименттік зерттеу».

Түйінді сөздер: жел энергетикасы, шағын жел станциясы, жел турбинасы, дарье, бидарье, қалақ, қуаттылық, генератор, айналу жылдамдығы, инвертор, аккумулятор, тахометр, жел ағыны, контроллер.

Жоба жетекшісі: Кунакбаев Т.О., ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Мұз қатып қалуға қарсы жүйесі бар жел энергитикалық қондырғысының зертханалық үлгісін жасау және дайындау».

Түйінді сөздер: дарье турбинасы, турбинаның жылулық қорғанысы, nasa – 0021профилі, жел энергиясын пайдалану коэффициенті, рейнольд тәрізді критерийлері, турбина жылдамдылығы, зертханалық үлгі.

Жоба жетекшісі: Манатбаев Р.К., т.ғ.к..

 1. Жоба атауы: «Табиғи газды орта қысымда сыйымды ыдыста сорбциялық (байланысты) сақтау кезінде термореттеу мен  тиімді жылу алмасу оңтайлы режимдерін әзірлеу  және автокөлікке арналған жанар-жағар баллонының экспериментті үлгісін дайындау».

Түйінді сөздер:

Жоба жетекшісі: Калтаев А., ф.-м.ғ.д., профессор

Ғылыми жоба бағыты: «Шикізат пен өнімді терең қайта өңдеу».

 1. Жоба атауы: «Мұнайдың ауыр фракцияларына физикалық әсер ететін қасиеттерiн жақсарту үшiн физикалық әсердiң процесстерiн пiшiндеу».

Түйінді сөздер: Мұнайдың ауыр фракцияларына электромагниттік әсер, химиялық процесстерді үлгілеу, мұнайдың ауыр фракцияларын алу, мұнай және мұнай өнімдерінің физикалық қаситеттері, химиялықкинетиканы үлгілеу, құйынның диссипативті үлгісі, тұйықталу үлгілері, мұнай өнімінің физика-химиялық кинетикасы.

Жоба жетекшісі: Жакебаев Д.Б., PhD докторы.

 

 

 

 

Материалдар мен процестерді механика зертханасы зерттеу

Фото_AS2копирование

Заведующий лабораторией исследование механики материалов и процессов

Сейдахмет Аскар  Жунусович

кандидат технических наук

Основные научные результаты:

С применением компьютерных систем Visual Basic и Autodesk Inventor 2013 разработана система автоматизированного проектирования кулачковых, зубчатых и плоских рычажных механизмов. Разработан алгоритм динамического синтеза механизмов по полному числу параметров с учетом прочностных критериев.  Предложен новый аналитический метод определения внутренних усилий в стержневых механизмах. Разработаны методы структурно-кинематического синтеза плоских рычажных направляющих механизмов. Разработаны аналитические методы  геометрического синтеза пространственных рычажных механизмов, выполнена их аналитическая и численная реализация. Предложен новый аналитический метод определения внутренних усилий в стержневых механизмах. Разработаны алгоритмы и программы решения систем линейных и нелинейных уравнений, систем дифференциальных уравнений большого порядка, задач оптимизации геометрического и динамического синтеза механизмов, машин и роботов. Созданы подключаемые dll библиотеки позволяющие решать различные задачи механики с применением технологии CUDA. Решена задача кинетостатического анализа механизмов высоких классов векторным методом с элементами автоматизированного вывода и решения уравнений равновесия звеньев в среде Maple. Для решения систем линейных уравнений был рассмотрен и адаптирован по архитектуру графического процессора метод LU-разложения, для решения систем нелинейных уравнений был выбран и адаптирован для работы на GPU метод Ньютона-Рафсона. Для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений был изменен и адаптирован метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Решение задач оптимизации было рассмотрено методами Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно и Ψ-преобразования. Получен патент Республики Казахстан на подъемный механизм IV – класса. Разработаны математические модели динамики четырехколесного мобильного робота Проведен динамический синтез подъемного механизма и определены размеры звеньев,  определены значения реакций в шарнирах. В системе Autodesk Inventor создана 3D модель сборки всего подъемного механизма и проведен  конечно-элементный расчет при нагрузке 300 кг. Совместно с научно-инновационным центром по механизмам переменной структуры (г. Бишкек, Киргизская Республика) изготовлен и собран мобильный робот. Создана программно-аппаратная система автономного и полуавтономного управления мобильным роботом. В робот установлена система технического зрения и разработано программное решение  позволяющее определить положение робота в пространстве помещения, а также определить препятствия и получить карту помещения. Проведены экспериментальные исследования работы систем управления и планирования движения на реальном опытном образце мобильного робота. Синтезирован механизм переменной ступни который ведет себя подобно человеческой ступне, а также позволяет увеличить площадь контакта ступни. Сгенерированы матрицы описания положения всех звеньев относительно тела. Получены высокоточные динамические характеристики звеньев робота bioloid и линеаризованы передаточные функции приводов робота. Получены несколько типов низкоуровневых регуляторов приводов реализующих функции управления приводами: по силе, по силе и координате, по координате и скорости для высокоточной отработки траектории. Получены модели и разработаны программные решения в системе matlab robotix toolbox. Разработан лабораторный стенд содержащий в себе систему локальной навигации и позиционирования на базе системы технического зрения и предназначенный для исследования шагающих машин. Разработана общая система управления и отработки движения конечностями. Получены численные оценки качества работы программно аппаратного комплекса, моделей и алгоритмов.

Подробнее о деятельности лаборатории см. www.immp.kz

Ақпараттық технологиялар және дизайн студенттік лабораториясы

my

Заведующий студенческой лаборатории информационных технологий и дизайна

БЕКТЕМЕСОВ АМАНЖОЛ ТОХТЯМОВИЧ
доктор PhD

Тема диссертации: Верификация параллельных программных систем численного моделирования на основе Model checking.

Отечественные научные консультанты: Данаев Н.Т., доктор физико-математических наук, профессор, академик НИА РК,  Ахмед-Заки Д.Ж.,  доктор технических наук.

Зарубежный научный консультант: Хельмут Вейс, доктор естественных наук, профессор.

Студенческая лаборатория информационных технологий и дизайна научно-исследовательского института «Математики и механики» – это место, где работают молодые PhD доктора, докторанты и магистранты кафедры информатики КазНУ имени Аль-Фараби.  Лаборатория существует с 2012 года и за время ее существования сотрудники участвовали во множестве проектов грантового и программно-целевого финансирования.

В первую очередь речь идет о информационной системе анализа разработки (ИСАР- II) нефтегазовых месторождений. Данная система представляет собой распределенную высокопроизводительную платформу для широкого круга расчетов, предоставляющую пользователям интерфейсов виде симулятора, похожего на симуляторы из пакетов программ Schlumberger Eclipse и GOCAD. Множество модулей данной системы, а именно: несколько расчетных модулей симуляций различных физических моделей фильтрации, модуль визуализации, мобильное и web приложения и т.д.  Для симуляции физических моделей разработаны фундаментальные математические модели, часть из которых была реализована численно: Blackoil и композиционная модели с дополнительными параметрами такими, как учет тепло- и массообмена, нагнетание поверхностно активных веществ, углекислого газа, биологических и других смесей в двух- и трехмерных случаях. Кроме того, специалистами лаборатории данные модели перенесены на высокопроизводительные расчетные системы на основе технологии CUDA, MPI и OpenMP.

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер зертханасы

Тукеев

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер зертханасының меңгерушісі

ТУКЕЕВ УАЛШЕР АНУАРБЕКОВИЧ

техника ғылымдарының  докторы, профессор

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Мәліметтер базасы мен нақты уақыт жүйелерінің бағдарламалық кешендерін автоматты жобалаудың ғылыми-технологиялық негіздері әзірленді. Еуропалық білім беру кеңістігі үлгісін, оқу процессінің негізгі компоненттерін баптау үлгісін, оқытушы-студент деңгейінде сапаны басқару үлгісін қосумен толықтырылған еуропалық білім беру кеңістігі оқу процессінің сапасын баптау методологиясын, мамандықтардың кәсіби стандарттары мен ұлттық біліктілік шеңберін қосатын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу процессін дамыту әлемдік білім кеңістігіне интеграцияның ғылыми-методологиялық негіздері әзірленді. Қазақ тілі машиналық аудармасының ғылыми-технологиялық негіздерін әзірлеу бойынша қарқынды зерттеулер жүргізілуде.

Ғарыш технологиялар зертханасы

Сұйықтық механика зертханасы, газ, плазма және энергетика

Калтаев

Сұйықтық механика, газ, плазма және энергетика зертханасының меңгерушісі

КАЛТАЕВ АЙДАРХАН ЖУСУПБЕКОВИЧ

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

Ұлттық инженерлік академиясының академигі

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Көмірсутектің суық жалында түрлі тотығу режимдеріне, Махтың кіші сандарында жану камераларында жанармай қоспасының жануына, жанармай қоспасы жануының детонацияға айналуына, жер асты сілтісіздендіру әдісімен минералдар өндіруге үлгілер салынып, сандық әдістер әзірленді. Газ қоспалары жануының детонацияға айналуының, жану камераларында әрекеттесу қоспаларының дыбыстан ұшқыр ағындарының ламинарлық және турбуленттік газодинамикасының; мұнай және газ өндіру, жер асты сілтісіздендіру әдісімен минералдар өндіру тиімділігін жоғарылату жолдарының заңдылықтары зерттелді.

Есептеу технологиялар және мұнай-газ саласында қауіп-қатерлерге зертханасы

Абдибеков

Есептеу технологиялар және мұнай-газ саласында қауіп-қатерлерге зертханасының меңгерушісі

АБДИБЕКОВ УАЛИХАН СЕЙДИЛДАЕВИЧ

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор,

Ұлттық инженерлік академиясының академигі

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Сыртқы күштер болу жағдайындағы турбуленттік проблемалар зерттелді. Стратификацияланған ортаға, сол сияқты МГД-өткізу ортасына арналған турбуленттіктің жартылай эмпирикалық үлгілері әзірленді, ортадан тепкіш күштің әсерін ескеретін турбуленттіктің үлгілері құрылды. Практикалық есептер кең шеңберін зерттеуге арналған математикалық физика теңдеулерін шешудің тиімді сандық әдістері әзірленді. Гидродинамикалық процесстерінің, сол сияқты қоршаған ортаны қорғау есептерінде кең қолданылатын стратификацияланған ортада қоспаны турбуленттік тасымалдаудың түрлі үлгілері мен әдістері ұсынылды. Ұсынылатын тәсілдемелер мен әдістердің теориялық негіздемесі қаланып, сандық алгоритмдер және олардың іске асуы әзірленді.

Есептеу математикасы және математикалық модельдеу зертханасы

Заведующий лабораторией вычислительной математики и математического моделирования

Жакебаев Даурен Бакытбекулы

доктор Ph.D, доцент

 Автор более 60 научных работ, опубликованных в ведущих журналах Республики Казахстан и дальнего зарубежья (количество статей, опубликованных в изданиях, входящий в базы данных ThomsonReuters – 6, Scopus – 7; индекс Хирша – 1.). Имеет 1 монографию.Под его руководством защищены 2 докторские PhD диссертация и около 20 магистерских диссертаций. Жакебаев Д.Б. имеет внедрение результатов научно-исследовательской работы в производственный процесс (НИЦ Ғарыш-Экология акт № 01-13/711 от 6 ноября 2013 года), а также акт внедрения завершенной исследовательской работы в учебный процесс. В настоящее время является руководителем 2 научно-исследовательских проектов и ответственным исполнителем 4 проектов. Отечественный руководитель 4 докторантов PhD, разработчик основных учебных планов и программ для специальности «Математическое и компьютерное моделирование», в частности, программы двудипломного образования с британским университетом, KeeleUniversity. Осуществляет совместные научные исследования с Институтом вычислительных технологий РАН (Россия), RWTH Aachen (Германия), Университетом Далавера (США). На основе хоздоговора с РГП «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ҒАРЫШ-ЭКОЛОГИЯ» реализует проект «Разработка программного комплекса моделирования динамики облака, образовавшегося при наземном взрыве ракеты-носителя». Является обладателем гранта «Лучший преподаватель ВУЗа за 2014 год». Научные исследования относятся к теории турбулентности, математического моделирования и организации высокопроизводительных вычислений.

Деятельность лаборатории:

Для современного мира математическое и компьютерное моделирование– это важнейший инструмент реализации сложнейших задач физики, механики, химии, экологии, экономики, биологии, медицины и других отраслей. Мировые тенденции показывают, что в эру развития кластерных систем, высокопроизводительных вычислений, интенсификации научных знаний и научного прогресса стало возможным производить расчёт интенсивности и масштабов загрязнения Земли, изменения климатических условий, загрязнения атмосферы, оценки влияния физических полей на углеводородное или иное сырьё, деформации различных установок, облакообразование, землетрясения, создание геоинформационных систем и другого на основе применения самых точных математических методов, физических законах при использовании адаптированного к 3D-визуализации программного обеспечения, предоставляя качественный анализ изучаемого явления. Математическое моделирование сегодня – это один из самых дешёвых средств для оценки, управления или оптимизации отдельно взятого процесса, смело заменяющий дорогостоящий эксперимент.

В рамках деятельности лаборатории осуществляются исследования по таким направлениям, как:

 • математическое моделирование природных явлений (математическое моделирование переноса примеси в атмосфере, моделирование торнадо, математическое моделирование экологических процессов – физико-математические методы решения задач механики реагирующих сред; детерминированно-вероятностные модели прогноза природных и техногенных катастроф; проблема прогнозирования движения и распределения опасных космических объектов естественного и искусственного происхождения; влияние природных и техногенных пожаров на города и поселки; принципы, методы и технические средства экологического мониторинга природных комплексов и геотехнических систем; физико-химические основы и методы контроля загрязненности сред и их регенерации; методологии риск-анализа, новых вычислительных технологий и искусственного интеллекта для оценки экологической безопасности различных промышленных производств);
 • математическое моделирование воздействия внешних полей на кинетику углеводородной смеси (исследование влияния электрического поля на динамику движения неньютоновской жидкости с учетом химической реакции; разработка  математических моделей электрического воздействия на углеводородную жидкость с целью разработки эффективных устройств для получения легких фракций нефти;  разработка конструкций и изготовление лабораторной установки комплексного (механоактивационного и акустического) воздействия на углеводородные смеси; разработка методики и проведение экспериментальных исследований по комплексному воздействию на углеводородные смеси с использованием лабораторной установки).
 • вычислительная гидродинамика, моделирование аэродинамических процессов (моделирование гидродинамических процессов, движение крови в организме человека, вопросы обтекания физических объектов, проблемы моделирования тепломассопереноса в различных технических и природных объектах, решение задач аэрокосмической промышленности);
 • высокопроизводительные вычисления (разработка параллельных вычислительных алгоритмов для трехмерных математических моделей физических процессов и явлений; адаптация последовательного кода к реализации на вычислительном кластере);
 • математическое моделирование химических и биологических процессов;
 • моделирование экономических процессов и др.

Лаборатория имеет достаточное материально-техническое оснащение для проведения научных исследований и готова к приему заказов на реализацию задач математического моделирования физических, химических, биологических, медицинских, экологических, экономических и других процессов на договорной основе.

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Проекты выполненные в лаборатории вычислительной математики и математического моделирования НИИ ММ за период 2012-2014 год.

Направление научного проекта: «Интеллектуальный потенциал страны».

 1. Проект: «Разработка и обоснование приближенных методов решения коэффициентной обратной задачи в процессе распространения влаги в многослойной области».

Ключевые слова: прямая задача, сопряженная задача, уравнения переноса влаги, коэффициент влагопроводности, итерационный процесс, математическая модель, минимизирующая последовательность

Руководитель проекта: Рысбайулы Б., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Исследования методом математического моделирования переноса в атмосферном воздухе техногенных нагрузок для комплексной оценки состояния природной среды (атмосферный воздух, водная среда и почвенный покров)».

      Ключевые слова: исследования методом математического моделирования переноса в атмосферном воздухе техногенных нагрузок для комплексной оценки состояния природной среды (атмосферный воздух, водная среда и почвенный покров)

      Руководитель проекта: Айдосов А., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Математические вопросы динамики несжимаемой жидкости и изучение эффективных алгоритмов численного решения задач гидродинамики».

                  Ключевые слова: тепловая конвекция, фиктивная область, обобщенное решение, априорные оценки, сплошная среда, скорости сходимости, численное решение, разностное уравнение, несжимаемая жидкость, уравнения навье-стокса, обратная задача.

                  Руководитель проекта: Данаев Н.Т., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Разработка развитие современных численных методов решения обратных и некорректных задач математической физики».

Ключевые слова: обратная задача, уравнение лапласа, уравнение акустики, уравнение гельмгольца, уравнения стокса, уравнения гельфанда-левитана, градиентный метод, разностные схемы, метод годунова, метод послойного пересчета, метод ландвебера, метод наискорейшего спуска, метод сингулярного разложения, метод сопряженных градиентов, метод квадратного корня.

Руководитель проекта: Бектемесов М.А., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Математическое и численное моделирование процессов фильтрации жидкости в пористой среде».

Ключевые слова: теория фильтрации, многофазное течение, поверхностно-активные вещества, фильтр, большие расходы.

Руководитель проекта: Мухамбетжанов С.Т., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Моделирование и синтез модульных образовательных программ кредитной системы обучения».

Ключевые слова: кредит, кредитная технология, бакалавр, специальность, динамическое программирование, анкета, эксперт, анализ, синтез

Руководитель проекта: Сагиндыков К.М. – к.ф.-м.н. доцент.

 1. Проект: «Моделирование процесса образования сажи в углеводородных пламенах».

Ключевые слова: численная реализация, кинетическая модель, сажеобразование, пцау – полициклические ароматические углероды, углеводороды, кинетика, сажеобразующие пламена, пропан, бензол, зародышеобразование.

Руководитель проекта: Урмашев Б.А. – к.ф-м.н.доцент.

Тематический план научно-исследовательских работ лаборатории вычислительной математики и математического моделирования ДГП НИИ математики и механики РГП КазНУ им. аль-Фараби на 2013-2015 год.

Направление научного проекта: «Интеллектуальный потенциал страны».

 1. Проект: «Экономико-математическое моделирование системы оценки страховых рисков». № госрегистрации – 0113РК00918

Научные и практические  результаты: Разработаны новые экономико-математические модели и методы как инструменты теории оценивания страховых рисков, а также к анализу границ применения известных подходов в условиях учета некоторых специфических особенностей страховых рисков в РК. Наряду с достижением высокого уровня фундаментальности разработанных моделей и методов они  пригодны для использования в соответствии с законодательством РК в качестве основы для создания практических методик принятия решений, основанных на количественных расчетах. Полученные модели и методы  также используются в программе подготовки актуариев.

Руководитель проекта: Сихов М.Б., д.ф.-м.н. России ИПС

Тематический план научно-исследовательских работ лаборатории вычислительной математики и математического моделирования ДГП НИИ математики и механики РГП КазНУ им. аль-Фараби на 2015-2017 год.

Направление научного проекта: «Интеллектуальный потенциал страны».

 1. Проект: «Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач естествознания». № госрегистрации – 0115РК00759

Ожидаемые научные и практические  результаты: Будет разработан численный метод  решения задачи продолжения для уравнений Стокса. Будут разработаны  новые эффективные численные методы решения аналогов уравнений Гельфанда-Левитана для одномерных и  многомерных обратных задач гиперболического типа. Будут изучены основные свойства дискретных  аналогов уравнения Гельфанда-Левитана для многомерных обратных задач гиперболического типа. Будут исследованы обратные задачи в медицине, иммунологии, эпидемиологии и фармакокинетике.  Будут сформулированы постановки обратных задач и разработаны численные методы для решения рассматриваемых задач.

Руководитель проекта: Бектемесов Мактагали Абдимажитович., д.ф.-м.н., профессор.

 1. Проект: «Разработка теоретических основ и создание прототипа облачной информационно-вычислительной системы для автоматизированной генерации химических моделей описывающих горение реальных топлив». № госрегистрации – 0115РК00770.

Научные и практические  результаты: Разработана архитектура информационно-вычислительной системы для автоматизированной генерации, оптимизации и валидации предсказательных моделей горения реальных топлив с учетом использования облачных и высокопроизводительных вычислительных систем. Реализован массивно-параллельный кинетический солвер для моделирования кинетики процессов горения реальных топлив с использованием гетерогенных распределенных вычислительных систем. Разработан эффективный алгоритм автоматической генерации кинетических схем для описания процессов горения углеводных топлив. Оценена эффективность и разработан алгоритм применения детерминированных, стохастических и гибридных методов решения обратной задачи и задачи оценки распространения неопределенностей при многоуровневом моделировании в приложении к химической кинетике процессов горения. Реализован прототип “облачного” сервиса генерации предсказательных моделей горения реальных топлив и подготовки кинетических данных для многомерных гидродинамических расчетов на основе информационной системы PrIMe.

Руководитель проекта: Урмашев Байдаулет Амантаевич., к.ф-м.н., доцент.

Басшылары институты

Данаев Н.Т

Директор

Научно-исследовательского института

математики и механики

ДАНАЕВ НАРГОЗЫ ТУРСЫНБАЕВИЧ

( с 1994 г. по октябрь 1997 г., с июля 2000 г. по 2014 г.)

Лауреат Государственной премии РК, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, академик Международной инженерной академии и Национальной инженерной академии РК, доктор физико-математических наук, профессор.

Основные научные результаты. Сформулированы вариационные принципы и методы построения адаптируемых криволинейных сеток, сгущающихся в областях с большими градиентами характеристик гидродинамических течений. Разработаны новые итерационные алгоритмы для численного решения сеточных уравнений несжимаемой жидкости. Предложена трехмерная нестационарная математическая модель, учитывающая рельеф местности с параметризацией основных физических входных данных, на основе которой изучены различные задачи изменения климата под воздействием природных и антропогенных факторов. В Институте под руководством Данаева Н.Т. активно проводилась научная работа по созданию новых информационных технологий в науке, технике и образовании.


Смагулов Ш.С.

Директор

Научно-исследовательского института

математики и механики

СМАГУЛОВ ШАЛТАЙ СМАГУЛОВИЧ

(с ноября 1997 г. по июнь 2000 г.)

Лауреат Государственной премии РК, академик Международной инженерной академии и Национальной инженерной академии РК, доктор физико-математических наук, профессор

Основные научные результаты.   Ш.С.Смагулов – выдающийся ученый, педагог, организатор науки и образования. Им создана научная школа по вычислительной математике и математическому моделированию в Казахстане. Он внес большой вклад в создание экономичных численных методов решения уравнений Навье-Стокса.

Смагуловым Ш.С. впервые исследованы и доказаны корректность разностных схем для нелинейных уравнений сжимаемого газа и магнитной гидродинамики, предложены и математически обоснованы новые численные методы решения уравнений вязкой несжимаемой жидкости, получены фундаментальные результаты в применении метода фиктивных областей. Ш.С.Смагуловым создан новый вариационный метод приближенных решений нелинейных краевых задач для многомерных уравнений математической физики. Под руководством Ш.С.Смагулова были начаты разработки информационных технологий для нефтегазовой промышленности и в сфере образования Республики Казахстан.


Директор

Научно-исследовательского института

математики и механики

Кыдырбекулы Алматбек Балгабекович

(с  августа 2015 г. по настоящее время)

доктор технических наук, профессор

Основные научные результаты. Занимается разработкой и анализом обобщённых моделей динамических систем с полостями, частично заполненными жидкостью, и упругих систем с нелинейными осложняющими факторами (нелинейно-упругие характеристики геометрической и физической природы, нелинейно-вязкое сопротивление, нелинейная инерциальная связь между их номинальным и упругим движением) применительно к задачам динамики  машин. Получены теоретические результаты по моделированию колебательных процессов в роторных системах с полостями, частично заполненными жидкостью и в физически нелинейных упругих связанных системах с конечными деформациями, прогнозирование их устойчивости, совокупность которых является крупным достижением в развитии динамики машин.

Компьютер ғылымдарынан зертханасы