Главная » Страницы » Жобалар

Жобалар

ММ ҒЗИ жобалары 2012-2014 ж.

Ғылыми жоба бағыты: «Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті»

 1. Жоба атауы: «Кәдiмгi дифференциалды, аз параметрi бар туындылардың бөлiндiлерiндегi интегро – дифференциалды теңдеулер және теңдеулерi үшiн бастапқы және өлкелiк есептердiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Дифференциалды теңдеу, интегро-дифференциалдытеңдеу, асимптотика, асимптотикалық жіктеу, асимптотикалықәдістер, бастапқы кенет өзгеру,шекаралық қабат, кіші параметр.

Жоба жетекшісі: (Касымов К.А., ф.-м.ғ.д., профессор) Дауылбаев М.ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Көп қабатты облыстағы ылғалдың тарату процессiндегi керi есебiнiң коэффициент шешiмiнің жақын әдiстерiн өңдеу және дәлелдеу».

Түйінді сөздер: Тура есеп, түйіндес есеп, ылғалды тасымалдау теңдеуі, ылғал өтімділік коэффициенті, итеративті үдеріс, математикалық үлгі, ықшамдау реттілігі.

Жоба жетекшісі: Рысбайулы Б., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Күштердiң ньютон өрiсiндегi қатты затты қозғалысты орнықтылық және басқару мүмкiндiгiн зерттеу».

Түйінді сөздер: Қатты заттың қозғалысын басқару, ғарыштық аппарат, бағдарлау жүйесі, математикалық басқару аппараты.

Жоба жетекшісі: Ракишева З.Б., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кәдiмгi дифференциалды, аз параметрi бар туындылардың бөлiндiлерiндегi интегро – дифференциалды теңдеулер және теңдеулерi үшiн бастапқы және өлкелiк есептердiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Дербес туындылардағы дифференциалды теңдеулер жүйесі, фукс операторы, сингулярлық коэффициенттер, дирихле, нейман, робин жәнебицадзе – самарский есептері, ауыспалы коэффициенттері бар сызықты жай дифференциалды теңдеулер,риман — гильберт есебі, эллиптикалық жүйе, моисил — теодереску теңдеуі, көп өлшемді теңдеулер жүйесі.

Жоба жетекшісі: ТунгатаровАлиаскар, ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жамылғысы табиғи ортаның күйлерiн кешендi бағалау үшiн техногендi жүктемелердiң (атмосфералық ауасындағы тасымалдауды математикалық үлгiлеу әдiстерiн зерттеу)».

Түйінді сөздер: (Атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жамылғысы) табиғи ортаның күйлерiн кешендi бағалау үшiн техногендi жүктемелердiң атмосфералық ауасындағы тасымалдауды математикалық үлгiлеу әдiсімен зерттеу

Жоба жетекшісі: Айдосов А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ілгерлемелi – айнымалы массалары бар табиғи және жасанды аспан денелерiнiң айналма қозғалысын және өлшемдерін зерттеу».

Түйінді сөздер: Ауыспалы салмақ, өлшемдері,гравитациялық жүйелер, стационарлық емес дене, үш дене есебі, үш дененің шектеулі есебі.

Жоба жетекшісі: Минглибаев М.Д., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық математика сұрақтарының сығылмайтын сұйықтықты және гидродинамикалық есептерiнiң сандық шешiмiнiң тиiмдi алгоритмдарын зерттеу».

Түйінді сөздер: жылу конвекциясы, жалған сала, жалпыланған шешім, априорлық бағалар, бірыңғай орта, жинақтылық жылдамдықтары, сандық шешім, айырымдық теңдеу, сығылмайтын сұйықтық, навье-стокс теңдеуі, кері есеп.

Жоба жетекшісі: Данаев Н.Т., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математикалық физиканың операторлық теңдеулерi және олардың спектрлiк талдауы. Дифференциалды теңдеулер үшiн шектеусiз жылжуы бар ішкi өлкелiк есептер».

Түйінді сөздер: лаплас операторы, өзіне өзі түйіндес  ұлғаю, полигормания операторы, тұрақталған із, қисынды ажыратылымдық, локалды емес өлкелік шарттар, проектор, биортогоналды  жүйе, дирактың дельта-функциясы.

Жоба жетекшісі: Кангужин Б.Е., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кластер экономикалық жүйелерiмен басқару бойынша үлгiлер және шешiм қабылдаудың әдiстерiн зерттеу».

Түйінді сөздер: кластер экономикалық жүйелері, үш секторлы экономиканың математикалық үлгісі, инвестициялар, еңбек ресурстары, теңдестірілген экономикалық өсу, оңтайлы басқару мақсаты.

Жоба жетекшісі: Мурзабеков З.Н. ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Есептелімділік және алгебралық құрылымдар».

Түйінді сөздер: Роджерстің жартылай торы, сызықты ең төменділік, нильпотент топтары, тьюринг машинасы, йордан алгебралары, экзистенциалды тұйықтанушылық.

Жоба жетекшісі: Бадаев С.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математикалық физиканың керi және дұрыс емес есептерiнiң шешiмiнiң қазiргi сандық әдiстерiн дамытуын өңдеу».

Түйінді сөздер: Кері есеп, лаплас теңдеуі, акустика теңдеуі, гельмгольц теңдеуі, стокс теңдеуі, гельфанд-левитан теңдеуі, градиент әдісі, айырымдық схемалары, годунов әдісі, қабатты қайта есеп әдісі,ландвебер әдісі, жедел түсіру әдісі, сингулярлық жәктеу әдісі, түйіндес градиенттер әдісі, шаршы түбір әдісі.

Жоба жетекшісі: Бектемесов М.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Қазақ тiлiнiң сөз пайдалану жекелiктiң сөздiгiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Қазақ тiлiнiң сөз пайдалану жекелiктiң сөздiгiн өңдеу.

Жоба жетекшісі: Курышжанова А.А, ф.ғ.к.

 1. Жоба атауы: «Навье-Стокстың (LES, RANS) орташалаған теңдеулерiнiң негiзiнде турбулент процесстерiнiң пiшiндеуi».

Түйінді сөздер: Математикалық үлгілеу,физикалық және фазалық кеңістіктегінавье-стокс теңдеуі,турбуленттіктің ірі масштабты және ұсақ масштабты құрылымдары,бенчмарк проблемасы, ірі құйындар әдісі, кесте астылық үлгі. фурье (айыру) сүзгісі, конвекция, изотроптурбуленттігі, магнит гидродинамикасы.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математика, механика, экология және физиканың есептерi үшiн тиiмдi параллел алгоритмдарын өңдеу».

Түйінді сөздер: Жоғары өнімді аппараттық-бағдарламалық кешен, қатар есептер,openmp директивасы, mpi процедуралары, декомпозиция, оpenmp/mpi гибридті қатар бағдарламалау, соңғы мөлшер әдісі, итерация әдісі, спектр әдісі.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Табушы өнеркәсiптегi физикалық құбылыстардың есептерiнiң шешiмi үшiн сызықты емес деформацияланатын орталардың математикалық үлгiлерiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Бұрғы колоннасы, сызықты емес динамика, математика үлгісі, серпінді деформациялар, көлденең тербелістер, айналым тербелістер, геометриялық сызықты емес, бастапқы қисықтық.

Жоба жетекшісі: Хаджиева Л.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Әр түрлi жуықтауларда Больцманның моменттiк теңдеулерiнiң бiр өлшемдi сызықты емес жүйесi үшiн бастапқы және бастапқы-өлкелiк есептері».

Түйінді сөздер: Больцманның моменттiк теңдеулер жүйесі,Больцманның үшінші және бесінші жуықтауындағы моменттiк теңдеулерiне немесе больцманның моменттік теңдеулер жүйесінің алты моменттік және он екі моменттік жүйесіне арналған бастапқы және бастапқы-өлкелік есептер.

Жоба жетекшісі: Сакабеков А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Фрактал орталарындағы процесстерiнiң пiшiндеуiнде және олардың шешiмдерiнiң алгоритмдарын өңдеу пайда болатын бөлшектi реттердiң дифференциалдауының операторлары бар классикалық емес дифференциалды теңдеулерiнiң зерттеулерi».

Түйінді сөздер: Классикалық емес дифференциалды теңдеулер,бөлшектік дифференциялдау операторлары, шектік операторы, локалды емес есептер.

Жоба жетекшісі: Бердышев А.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Туындылар бөлiндiлерiнiң теңдеулерi үшiн параболалық жүйелер және өлкелiк есептер үшiн шартты – түзу көп өлшемдi есептер».

Түйінді сөздер: Қате есептер, кері есептер, жылу және салмақ алмасуы, диффузия процесстері,көп өлшемді аралас есептер,параболалық теңдеулер жүйесі,әлеуеті, Штурм-Лиувилль есебі.

Жоба жетекшісі: Темирболат С.И., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Күрделі түрлі жану камераларында елеуіш газдарының турбуленттік араласуы мен жану заңдылықтарын зерттеу».

Түйінді сөздер: Дыбыстан ұшқыр жылжу қабаты, көп компонентті газ, сутекті-ауа қоспасы, араласу, жану,соққылы-толқынды құрылым, каверна, сына тәрізді бөгет, eno схемасы, жану камерасы, химиялықреакция.

Жоба жетекшісі: Калтаев А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Кеуекті ортада сұйықтың сүзу процессіндегі математикалық және сандық модельдеуі».

Түйінді сөздер: Сүзу теориясы, көп фазалық ағым, беткі белсенді заттар,сүзгіш, ірі шығындар.

Жоба жетекшісі: Мухамбетжанов С.Т., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ұйымдастыруды басқару жүйелерiн зерттеу үшiн аралықтық математиканы дамыту».

Түйінді сөздер: Белсенді жүйелер, биология жүйелері, ұйымдастырушылық басқару жүйелері, интервалдық математика, басқарылушылық, оңтайлы басқару, жүйелік талдау, болжау, мониторинг.

Жоба жетекшісі: Мазаков Т.Ж., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Айналулар есепке алуы бар орталардың күрделi сорғалап ағатын ағымдарындағы гидродинамикалық және жылу физика-химиялық алмастырғыш процесстерiнiң зерттеуi».

Түйінді сөздер: Турбуленттік ағын,диффузия алауы, коаксиал алауы,спут ағыны алауы, жағылған алау; дисперсия; магниттік гидродинамика; ламинариялық екі фазалық ағын; өтімділік, магнит өрісі.

Жоба жетекшісі: Ершин Ш.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Phd бағдарламаларын әбден жетiлдiруiнiң ғылыми – әдiстемелiк негiздерiн әзірлеу және мамандандырылған Phd – докторанттар дайындауын өңдеу».

Түйінді сөздер: Жоғары оқу орыннан кейінгі білім, сапаны бақылау жүйесі, phdдокторантурасы, оқытудың кредиттік жүйесі, докторлықтан кейінгі бағдарламалар, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, диссертациялық жұмыс, кредит, ectsкредиті, аумақтық докторантура, мақсатты докторантура, екі дипломдық білім.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Бiлiм беретiн жүйеге ақпараттық – коммуникациялық технологияларды енгiзуiнің ғылыми – әдiстемелiк негiздерін өңдеу».

Түйінді сөздер: Ақпарттық-коммуникациялық технологиялар, процесстер, ақпараттандыру, меншік құнынбағалау,ғылыми-әдістемелік негіздер, ит-бюджеті, көрсеткіштер.

Жоба жетекшісі: Мутанов Г.М., т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Турбулентіліктің феноменалдық мәселелерін математикалық моделдеу әдiстері негізінде зерттеу».

Түйінді сөздер: турбуленттілік, магнитогидродинамика,бойлық және көлденең магнит өрістері, архимед күштері, ортадан тепкіш күш.

Жоба жетекшісі: Жакебаев Д.Б., PhD докторы.

 1. Жоба атауы: «Колмогоровтың алғы көлденең қимасы»

Түйінді сөздер: Колмогоровтың алғы көлденең қимасы.

Жоба жетекшісі: Сихов М.Б., Ресейдің ф.-м.ғ.д.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық жүйелерді синтездеу әдістерін жасау және оларды ұшу аппараттарының қозғалысын тиімді басқару үшін қолдану».

Түйінді сөздер: кластер экономикалық жүйесі, үш секторлы экономиканың математикалық үлгісі, инвестициялар, еңбек ресурстары, үйлестірілген экономикалық өсу, оңтайлы басқару есебі.

Жоба жетекшісі: Мурзабеков З.Н. ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Оқытудың кредиттік технологиясындағы модулдік білім бағдарламаларының моделін құру және синтездеу».

Түйінді сөздер: кредит, кредиттіктехнология, бакалавр, мамандық, динамикалық бағдарламалау,сауалнама, сарапшы, талдау, синтез.

Жоба жетекшісі: Сагиндыков К.М. – ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу».

Түйінді сөздер: Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу.

Жоба жетекшісі: Алдибеков Т.М. – ф.-м.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Көмірсутек жалындарында күйенің түзілу процесін модельдеу».

Түйінді сөздер: Сандық  өткізу, кинетика үлгісі, күйенің пайда болуы, кхк – көпоралымды хош иісті көмірсутектер,көмірсутектер, кинетика, күйе құрушы жалындар, пропан, бензол, ұрық құрушылық.

Жоба жетекшісі: Урмашев Б.А. –ф-м.ғ.к.,доцент.

 1. Жоба атауы: «Динамикалық жүйелердің орнықтылығын, басқарымдылығын және тиімді басқарылуын зерттеудің жаңа әдістерін құрастыру».

Түйінді сөздер: Динамикалық жүйе, дифференциалды және интегралды теңдеулер, фазалық және интегралдық шектеулер, басқарылушылық, оңтайлы және ұйғарынды теңдеулер, понтрягиннің максимум қағидасы.

Жоба жетекшісі: Айсагалиев С.А.,т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Математиканы мәселелі-модулді оқыту жағдайында студенттердің оқу-зерттеу іс-әрекеттерін қалыптастыру мен дамытудың әдістемелік жүйесі».

Түйінді сөздер: Математика әдісі, үйренушілердің оқу-зерттеу қызметі, математиканы үйрету бірізділік жүйесі, проблемалық-модульдік оқыту.

Жоба жетекшісі: Данаев Н.Т., ф.-м.ғ.д.,профессор.

 1. Жоба атауы: «Мектепте математикалық білім беру сапасын арттыру құралы ретінде оқу тапсырмаларының жүйесі».

Түйінді сөздер: Оқу тапсырмалары, оқу тапсырмаларының жүйесі, оқу жетістіктері, оқу жетістіктерінің деңгейлері.

Жоба жетекшісі: Кабдыкаирулы К. – п.ғ.д., профессор.

Ғылыми жоба бағыты: «Ақпараттық және телекоммуникациялық».

 1. Жоба атауы: «Linux-платформасының негiзiнде қорғалатын қазақ тiлiнiң қолдауы бар басқару жүйесiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Операциялық жүйе, linux ядросы, оқшаулау, интернационалдандыру, linux қазақшалау, gimp редакторы,  inkscape редакторы, tex жүйесі, операциялық жүйені орнатушы.

Жоба жетекшісі: Хикметов А.К., ф.-м.ғ.д., доцент.

 1. Жоба атауы: «Жоғары өнімді есептеу жүйелерін пайдалана отырып, геотехнологиялардың ресурс сыйымды есептерін зерттеу әдістерін әзірлеу».

Түйінді сөздер: геотехнология, жер асты сілтісіздендіру әдісі, жоғары өнімді есептер, графикалық процессор, орталық процессоры, cuda технологиясы, ерітіндіні сүзу, ұңғыма.

Жоба жетекшісі: Тунгатарова М.С., PhD докторы.

 1. Жоба атауы: «Керi қағидасына сәйкес рентгенорадиометрика каротаж станциялар басқарылатын параллел манипуляторының және автоматын ерiксiз келтiруін өңдеу және жобалау».

Түйінді сөздер: геологиялық барлау, каротаж, каротаж станциясы,басқару жүйесі, агрегаттың динамикасы,ақпаратты өңдеу және өзгерту, бағдарламалық-аппараттық кешен.

Жоба жетекшісі: Ожикенов К.А., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ағылшынға орыс, қазақ тiлдерінен (және керi қарай) компьютер аудармасының тиiмдi формальды грамматика және статистикалық әдiстерiнің технологияларын өңдеу».

Түйінді сөздер: машина аудармасы, қазақ тілі, үлгілер, алгоритмдер, бағдарламалар,формалды грамматикалар.

Жоба жетекшісі: Тукеев У.А.., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Ішкі жылу көздері мен химиялық реакциялар жағдайында плазмалық-отынды жүйелерде аудару процесстерін математикалық үлгілеу».

Түйінді сөздер: плазмалық көз, көмір бөлшектері, тотықтырғыш, ағын, модельдеу, кинетика.

Жоба жетекшісі: Мессерле В.Е., т.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Мұнай-газ туған жерлерін өңдеуiн талдау үшін ақпараттық (ИСАР) жүйесiн жаңғырту».

Түйінді сөздер: полимер, көмірқышқыл газы, адсорбция, сүзу, гетерогендік орта, компьютерлік үлгілеу,дарси заңы, масса алмастыру,полимер, көмірқышқыл газы,саусақ жасалуы, мениск, төмен өткізгіш блогі, кинематикалық жабысқақтық, қату  температурасы, мұнайдың ауыр фракциялары, реологиялық қасиеттері.

Жоба жетекшісі: Ахмед-Заки Д.Ж., т.ғ.д.

 1. Жоба атауы: «Ресурсы сыйымды мақсаттарды шешуге арналған бөлінген және бұлтты есептерді ұйымдастыру».

Түйінді сөздер: Көп агентті жүйелер,бөлінген есептер, композитті бұлтты есептер, биоинформатика, геоинформатика, грид-есептері, суперкомпьютерлік есептер, қатарлы есептер,бағдарламаларды анықтау.

Жоба жетекшісі: Ахмед-Заки Д.Ж., т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Iшкi ашуларды есепке алумен аз магнит өлшегiш серiктiң айналма қозғалысының тұрақтану алгоритм программаларының пакетiн өңдеу».

Түйінді сөздер: Геомагниттік өріс, гравитациялық сәт, магнитті тұрақтанушылық, бағытталу, кіші серік, айналма қозғалыс, ішкі қозғалыстар, нутациялық тербелістер, динамикалық теңдеулер, көлбеу орбитасы.

Жоба жетекшісі: Жилисбаева К.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Мобилді робот тәжірибелі үлгісінің динамикасын зерттеу, басқару жүйесін әзірлеу, жобалау және құрастыру».

Түйінді сөздер: робототехника, мобилді робот, басқару жүйесі, динамика

Жоба жетекшісі: Дракунов Ю.М. – т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Мұнай өндіру мақсаттарына жоғары өнімді үлестірілген деректерді MapReduce – Hadoop технологиясының негізінде өңдеу үлгілері мен қосымшаларын әзірлеу».

Түйінді сөздер: Жоғары өнімді үлестірілген мәліметтерді өңдеу, үлестірілген қатар алгоритмі, мұнай өндіру есептері.

Жоба жетекшісі: Мансурова М.Е. – ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Қазақстан аумағыдағы демографиялық жағдайлардың үлестірілген автоматтандырылған ақпараттық жүйе мониторингісінің ішкі жүйе аутентификациясы мен шектеу мүмкіндігін өңдеу.».

Түйінді сөздер: Автоматтандырылған ақпараттық жүйе, аутентификация, рұқсатты шектеу, болжау, гис-технологиясы, жүйелік талдау.

Жоба жетекшісі: Джомартова Ш.А. – т.ғ.д..

 1. Жоба атауы: «Шуылға қарсы сымсыз технологияларды қабылдап тарату құралдарын жасау».

Түйінді сөздер: динамикалық ретсіздік генераторы, кең жолақты қабылдау-таратушылары, сенсор желісі, микроконтроллер, блис (бағдарламаланатын логикалық интегралдық схемалар).

Жоба жетекшісі: (Алмасбеков Н.Е. – ф.-м.ғ.к., доцент) Жанабаев З.Ж. ф-м.ғ.д., профессор.

Ғылыми жоба бағыты: «Энергетика».

 1. Жоба атауы: «Су ортасында конденсаторлар сууы үшiн қолданғанда ЖЭС және АЭС тың ықпалын бағалау».

Түйінді сөздер: жылу жүктемесі, гидрометеорологиялық жағдайлар, температура өрісі, буссинеске жақындатылған навье-стокс теңдеуі, стратификацияланған орта, түрлі пайдалану қуаттылықтары.

Жоба жетекшісі: Абдибеков У.С., ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Жоғары технико-экономикалық көрсеткіштері бар өндірістік үлгідегі айналдырғы білдекті құрама жел қондырғысын (ҚЖҚ) жасау және жобалық-конструкторлық құжаттамасын әзірлеу».

Түйінді сөздер: карусель үлгісіндегі турбина, жұмыс қалақтары, сермеулер,  вертикальді айналу белағашы бар жел турбинасы, ҚЖҚ құрамдасы, NASA – 0021профилі, жел энергиясын пайдалану коэффициенті, турбина жүйріктігі.

Жоба жетекшісі: Ершин Ш.А.,ф.-м.ғ.д., профессор.

 1. Жоба атауы: «Шағын жел электростанциясын әзірлеп, дайындау және тиімділігін эксперименттік зерттеу».

Түйінді сөздер: жел энергетикасы, шағын жел станциясы, жел турбинасы, дарье, бидарье, қалақ, қуаттылық, генератор, айналу жылдамдығы, инвертор, аккумулятор, тахометр, жел ағыны, контроллер.

Жоба жетекшісі: Кунакбаев Т.О., ф.-м.ғ.к., доцент.

 1. Жоба атауы: «Мұз қатып қалуға қарсы жүйесі бар жел энергитикалық қондырғысының зертханалық үлгісін жасау және дайындау».

Түйінді сөздер: дарье турбинасы, турбинаның жылулық қорғанысы, nasa – 0021профилі, жел энергиясын пайдалану коэффициенті, рейнольд тәрізді критерийлері, турбина жылдамдылығы, зертханалық үлгі.

Жоба жетекшісі: Манатбаев Р.К., т.ғ.к..

 1. Жоба атауы: «Табиғи газды орта қысымда сыйымды ыдыста сорбциялық (байланысты) сақтау кезінде термореттеу мен  тиімді жылу алмасу оңтайлы режимдерін әзірлеу  және автокөлікке арналған жанар-жағар баллонының экспериментті үлгісін дайындау».

Түйінді сөздер:

Жоба жетекшісі: Калтаев А., ф.-м.ғ.д., профессор

Ғылыми жоба бағыты: «Шикізат пен өнімді терең қайта өңдеу».

 1. Жоба атауы: «Мұнайдың ауыр фракцияларына физикалық әсер ететін қасиеттерiн жақсарту үшiн физикалық әсердiң процесстерiн пiшiндеу».

Түйінді сөздер: Мұнайдың ауыр фракцияларына электромагниттік әсер, химиялық процесстерді үлгілеу, мұнайдың ауыр фракцияларын алу, мұнай және мұнай өнімдерінің физикалық қаситеттері, химиялықкинетиканы үлгілеу, құйынның диссипативті үлгісі, тұйықталу үлгілері, мұнай өнімінің физика-химиялық кинетикасы.

Жоба жетекшісі: Жакебаев Д.Б., PhD докторы.